Privātuma politika

Privātuma politika par personu datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu.
SIA “Dzīvības poga”, Reģistrācijas numurs: LV50103330811 (turpmāk - DP) un interneta vietnes www.dzivibaspoga.lv (turpmāk - mājas lapa) pārvaldītājs ir atbildīgs par pakalpojumu saņēmēju un mājas lapas apmeklētāju datu privātumu.
DP darbība ir saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
1. DP apstrādā personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
1.1. pakalpojuma līguma noslēgšanai;
1.2. normatīvo aktu izpildei, lai izpildītu saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
1.3. saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;
1.4. lai īstenotu DP un datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām;
1.5. lai īstenotu DP likumīgās intereses:
1.5.1. veikt saimniecisko darbību;
1.5.2. pārbaudīt personas identitāti pirms līguma noslēgšanas;
1.5.3. nodrošināt līguma saistību izpildi;
1.5.4. saglabāt mutiskas un rakstiskas piezīmes kuras satur datu subjekta ziņas;
1.5.5. analizēt DP mājas lapas darbību;
1.5.6. administrēt DP mājas lapas apmeklētāja kontu;
1.5.7. sūtīt paziņojumus elektroniski un ar pastu;
1.5.8. novērst krāpniecību;
1.5.9. informēt sabiedrību par savu darbību.

Personas datu apstrādes nolūki
2. DP apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
2.1. personas identificēšanai;
2.2. līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
2.3. pakalpojumu sniegšanai;
2.4. statistikai;
2.5. iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
2.6. mājas lapas saturam, publikācijām.

Personas datu apstrāde
3. DP apstrādā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
4. Ar personu noslēgto saistību izpildei DP var pilnvarot savus sadarbības partnerus, un ir tiesības nodot sadarbības partneriem nepieciešamos personas datus tik daudz, cik tas nepieciešams līguma saistību nodrošināšanai.
5. DP sadarbības partneriem ir saistoša personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpilde saskaņā ar noslēgto Datu apstrādes līgumu un tiesību aktiem, izmantojot personas datus vien DP uzdevumā ar personu noslēgtā līguma saistību izpildei.
6. DP var izpaust personas datus trešajām personām:
6.1. ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros;
6.2. ja persona ir devusi rakstisku piekrišanu, arī elektroniski;
6.3. ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, noteiktajā kārtībā un apjomā;
6.4. ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos DP likumīgo interešu aizsardzībai.

Piekļuve Personas datiem
7. Personai ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
8. Persona ir tiesīga pieprasīt izbeigt viņa personas datu apstrādi, pieprasīt informāciju par mērķiem kādiem tiek izmantoti viņa personas dati, kā arī pieprasīt viņa personas datu pārsūtīšanu plaši izmantotajā formātā viņam pašam vai trešajām personām.
9. Lai izvairītos no personas datu un tiesību ļaunprātīgas izmantošanas, pieteikumu var iesniegt tikai tādā formā, kas ļauj identificēt personas, kas iesniedz pieteikumu, identitāti (pieteikums jāparaksta digitālā veidā vai jāiesniedz personīgi DP pārstāvim).
10. DP atbildi par personas datu apstrādi sniegs 30 dienu laikā.
11. DP veic saziņu ar personu izmantojot personas norādīto saziņas informāciju (tālruņa numuru, e-pasta adresi u.c).

Personas piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt
12.Persona piekrišanu savu datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot www.dzivibaspoga.lv mājas lapā, sadaļā “Pasutit” vai klienta profilā (anketa).
13.Personas sniegtā piekrišana ziņu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam.
14. Personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, nosūtot e-pastu: klients@dzivibaspoga.lv.
15. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Personas piekrišana bija spēkā.
16. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
17. Prasība izbeigt datu apstrādi tiek uzskatāma par personas līguma izbeigšanas pieteikumu.
18. Personas datu glabāšanas notiek tik ilgi:
18.1. kamēr ir spēkā ar personu noslēgtais līgums;
18.2. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā DP vai persona var realizēt savas leģitīmās intereses;
18.3. kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
18.4. kamēr ir spēkā Personas piekrišana savai datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Mājas lapas apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde
19. DP mājas lapa izmanto sīkdatnes.
20. DP mājas lapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājas lapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko DP neuzņemas atbildību.

Personas dati sociālos tīklos
Ja izmantojat kādus no sociālo tīklu pakalpojumiem sniedzot savus datus sarakstē ar DP izmantojot kādu no sociālo tīklu kontiem vairs nevēlaties, ka DP izmantotu Jūsu personas datus, kurus jau ir saglabājis kāds no sociālo tīklu Operatoriem, aicinām atslēgties, informēt DP par savu sociālā tīkla kontu.

Citi noteikumi
21. Mēs pieņemam, ka pirms sniedzat savus personas datus DP mājas lapā vai piesakaties pakalpojumam Jūs esat izlasījuši Privātuma Politikas noteikumus un esat tos akceptējuši.
22, DP patur tiesības veikt grozījumus esošajā Privātuma politikā, atjaunojot un publiskojot to savā mājas lapā.
23. Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu risināšanai, kā arī ja persona vēlas atteikties no ziņu saņemšanas lūdzam sazināties ar mums, izmantojot e-pasta adresi klients@dzivibaspoga.lv.
24. Persona nevar prasīt dzēst savus datus, kad tie nepieciešami, lai īstenotu tiesības uz vārda brīvību vai informēšanu, lai izpildītu juridisku pienākumu, ko nosaka normatīvie akti, pamatojoties uz sabiedrības interesēm, zinātniskās vai vēstures pētniecības, kā arī lai celtu un aizstāvētu prasības.
25. Jums ir tiesības jebkurā laikā vērsties Datu aizsardzības inspekcijā, kad Jums nepieciešama konsultācija vai palīdzība saistībā ar personas datu aizsardzību.

Mājas lapas sīkdatnes (cookies) tiesiskais pamats
DP mājas lapa www.dzivibaspoga.lv izmanto sīkdatnes, lai palīdzētu uzlabot tīmekļa vietnes lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās teicamu darbību.
Mājas lapas apmeklētājam izmantojot interneta pārlūka programmu tiek attēlots paziņojums, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Ja Jūs akceptējiet sīkdatņu pieņemšanu, sīkdatņu izmatošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana un Jūs apstipriniet, ka esiet iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad informācija tiek nodota trešajām personai.
Sīkdatnes ir informācija, ko interneta pārlūkprogramma iegūst un saglabā brīdī, kad Jūs atverat mājas lapu, un izmanto tās nākošajā atvēršanas reizē, tā atceroties Jūsu izvēles, piemēram, lapas valodu. Ar sīkdatņu palīdzību mājas lapa iegūst spēju saglabāt Jūsu pārlūkprogrammas individuālos iestatījumus.
Sīkdatņu veidi
Ir divu veidu sīkdatnes — sesijas, jeb noteikti nepieciešamās sīkdatnes un pastāvīgās sīkdatnes. Sīkdatnes tiek iedalītas arī pirmās vai trešās puses sīkdatnēs. Tālāk tekstā ir izskaidroti iepriekšminētie jēdzieni, lai Jūs varētu labāk izprast sīkdatņu būtību un to, kādēļ mēs tās izmantojam.
Sesijas, jeb noteikti nepieciešamās sīkdatnes
Sesijas, jeb noteikti nepieciešamās sīkdatnes ļauj atpazīt pārlūkprogrammu un Jūsu ierīci, Interneta protokola (IP) adresi, kas piešķirta Jūsu ierīcei, kad apmeklējat konkrētu tīmekļa vietni, iegaumēt jebkuras izmaiņas vai izvēles konkrētajā vietnē, lai tās būtu izmatojamas arī citās vietnes sadaļās, piemēram – nodrošina Jums piekļuvi citām - ierobežotas pieejamības vietnes sadaļām pēc tam, kad Jūs esat veiksmīgi autorizējies vietnē, līdz brīdim kad veicat darbīgu izrakstīšanos (Logout). Šīs sīkdatnes ļauj Jums ātri un ērti izmantot vienas vietnes vairākas lapas, izvairoties no vajadzības autorizēties vietnē, lai apmeklētu katru vietnes aizsargāto sadaļu. Sesijas sīkdatņu darbība beigsies, kad aizvērsiet pārlūkprogrammu, kurā apskatījāt vietni, vai arī pārtrauksiet sesiju konkrētajā tīmekļa vietnē.
Pastāvīgas sīkdatnes
Pastāvīgās sīkdatnes ir sīkdatnes, kas tiek saglabātas Jūsu ierīcē, ar kuru apskatāt tīmekļa vietni, uz konkrētu iepriekš definētu laika periodu, kurā laika atskaite tiek rēķināta pēc vietnes pārlūkošanas sesijas beigām. Saglabātās sīkdatnes ļauj pielietot lietotāja izvēles vai rīcību vietnē ikreiz, kad Jūs apmeklējat šo vietni.
DP sīkdatnes
DP sīkdatnes ir sīkdatnes, ko veido DP mājas lapa. Tās satur DP mājas lapas domēna nosaukumu.

Trešās puses sīkdatnes
Trešās puses sīkdatnes ir sīkdatnes no tīmekļa vietnēm, kas nepieder DP. Šādu vietņu domēna nosaukumi atšķiras no DP mājas lapas domēna nosaukuma. Trešās puses sīkdatnes arī var tikt saglabātas Jūsu ierīcē, no kuras pārlūkojat DP mājas lapu.
Personas piekrišanas atcelšana un sīkdatņu izmantošanas ierobežošana
Sīkdatņu iestatījumus Jūs varat mainīt jebkurā laikā Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammā. Palīdzību par to, kā konfigurēt savas ierīces interneta pārlūkprogrammā var lasīt interneta pārlūkprogrammu vietnēs: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Microsoft Edge.